World Poker Tour Series - Season 17, Episode 14


Coverage of the World Poker Tour Series.