World Poker Tour Series - Season 17 - Episode 8


Coverage of the World Poker Tour Series.